PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (วิเคราะห์การตลาด)

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูสื่อโฆษณา วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด 
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่งขันและวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

                                     

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ธุรการ

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อ ดำเนินการเรื่องไฟฟ้า , ประปา ,อินเทอร์เน็ต, ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ
 • ดำเนินการเรื่องคนต่างด้าว
 • จัดการตารางคนขับรถส่วนกลาง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ 
 • ระบุประเด็นและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ต้อนรับและรับโทรศัพท์ (operator)

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         รับ โอนสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก

·         ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ

·         ดูแลการรับจองห้องประชุม

·         รับวางบิล และรับเรื่องร้องเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุ 22 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ต่างประเทศ)

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขมวิท22 เขตคลองเตย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศในการรับ Order หรือ ประสานงานด้านต่างๆ

·         รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท

·         จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         จัดทำและพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารงานขาย รวมทั้งประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613  
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::